Privacystatement

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers worden verwerkt door: Mira Brouwer. Mira Brouwer Relatiepraktijk is een zelfstandig werkende praktijk voor relatietherapie, coaching en trainingen. Mira Brouwer Relatiepraktijk is een handelsnaam van Mira Brouwer. Mira Brouwer staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73109304.

Adres & Contact:
Daalseweg 171, 6521GH Nijmegen
www.mirabrouwer.nl
info@mirabrouwer.nl
tel: 0627193558

2. Verkrijgen van persoonsgegevens
Website bezoek

De website van Mira Brouwer verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens zoals jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Ook wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. De settings in Google Analytics zijn privacyvriendelijk ingesteld: ‘gegevens delen’ is uitgezet; en Google Analytics verwerkt persoonsgegevens met analytische cookies waar geen toestemming voor geplaatst hoeft te worden om te voldoen aan de AVG. Ook wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Mira Brouwer heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Overeenkomst

Wanneer ik een behandelovereenkomst aanga met een opdrachtgever, of wanneer iemand interesse toont in een overeenkomst, verstrekt deze persoon mij persoonsgegevens. Dat kan tijdens een gesprek, via e-mail of telefonisch. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden (in het kader van bijv. een coachtraject of gespreksgroep).

Nieuwsbrief

Mensen die hebben aangegeven mijn nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen deze elke 1 tot 2 maanden, om op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen van Mira Brouwer Relatiepraktijk, relatietherapie, relatiecoaching, blog of gerelateerde activiteiten. Cliënten van Mira Brouwer Relatiepraktijk waarbij e-mail correspondentie plaatsvindt, ontvangen de nieuwsbrief automatisch. Voor de nieuwsbrief sla ik de volgende gegevens op: Naam en e-mailadres.
Wil je deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoef je niks te doen. Zou je van de lijst af willen? Dan kan dat via de volgende link of via de link onder aan elke nieuwsbrief: 
Uitschrijven

Beeldbellen

Bij afspraken via beeldbellen is het belangrijk dat de opdrachtgever goed in beeld is, in een rustige kamer zit en privacy heeft. Om de vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen is het niet toegestaan de beeldbelafspraak op te slaan/recorden.

3. Persoonsgegevens
  • Voor het maken van een afspraak of een vraag via het contactformulier sla ik de volgende gegevens op op: naam, e-mail, telefoonnummer en het bericht.

  • Voor de nieuwsbrief via Mailchimp sla ik de volgende gegevens op: naam en e-mail adres.

  • Voor het bieden van therapie en coaching verwerk ik de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

Geboortedatum

Geslacht / genderidentiteit

Werksituatie

Competenties en interessegebieden

Gespreksverslagen

Inhoud van communicatie

Overzicht van financiële uitwisseling

4. Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact

Het bieden van een persoonlijk therapie- of coachtraject

Een goede en efficiënte dienstverlening

Beheer van het cliëntenbestand en cliëntendossier

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

Verbetering van de dienstverlening, zoals intervisie en supervisie. Namen blijven hierbij anoniem.

– Verbetering van de website

Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

Facturering

Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

– Nieuwsbrief

– Nakoming van wettelijke verplichtingen

5. Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de opdrachtgever, met betrekking tot therapie en coaching. Deze persoonsgegevens kunnen verwerkt worden om te voldoen aan de eisen gesteld door de CAT beroepsgroep. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. De website van Mira Brouwer verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. 

6. Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail, app’s en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

Met de volgende Verwerkers zijn overeenkomsten gesloten:

  1. Stichting Antenna als provider van mijn Domeinnaam en Website.

  2. Mailchimp als aanbieder van mijn Nieuwsbrief.

  3. 24Sessions als videobelplatform (maart, april mei 2020).

  4. Google Analytics.

Verder kan er voor de hierboven genoemde doeleinden gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals:

Boekhouder

– … of andere derden die worden ingeschakeld bij het therapie- of coachtraject.

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Clienten die referenties geven over de door mij geleverde diensten, en die gepubliceerd zijn op de pagina ‘referenties geven hier persoonlijk toestemming voor. Met hun toestemming is dit anoniem of met gebruik van een voornaam of pseudoniem. Ik zal nooit een gegeven verklaring online publiceren zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende client.

7. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Persoonsgegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Mailchimp of Facebook in mijn contact met een (potentiële) opdrachtgever. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

8. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacy-statement zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de eisen gesteld door de beroepsgroep CAT.

Ik houd een cliëntendossier bij en behandelt deze overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
Op aanvraag van de cliënt zal ik een kopie van het cliëntendossier dat op de cliënt betrekking heeft, verstrekken met inachtneming van de AVG.
De cliënt kan vernietiging van het cliëntendossier, dat op de cliënt van betrekking is, eisen en ik ben wettelijk verplicht hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig?

De gegevens die je ingevoerd hebt, worden beveiligd en versleuteld verzonden en opgeslagen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van derden. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

  • De website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MiraBrouwer prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url
  • Encryptie van e-mailopslag
  • Wachtwoord dat ingaat wanneer de computer 5 minuten niet gebruikt is
10. Cookies

Ik gebruik geen Cookies waarvoor een melding verplicht is. WordPress gebruikt cookies alleen voor het functioneren van de eigen website: navigatie. Google Analytics verwerkt geanonimiseerde persoonsgegevens met analytische cookies waar geen toestemming voor geplaatst hoeft te worden om te voldoen aan de AVG. Er worden geen gebruiks- of bezoekersgegevens gedeeld met Facebook.

11. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

12. Rechten van (potentiële) opdrachtgevers

Iedere (potentiële) opdrachtgever heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van diens persoonsgegevens en informatie te krijgen over wat ik met de gegevens doe. Na ontvangst van dit verzoek ontvangt diegene binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die ik bezit. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de (potentiële) opdrachtgever verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen, over te dragen aan een andere partij of af te schermen. Ook kan diegene bezwaar aantekenen tegen de verwerking van diens persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

13. Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacystatement van Mira Brouwer worden gepubliceerd op deze pagina. De herzieningsdatum van deze pagina wordt in dat geval bijgewerkt.

Laatste up-date gepubliceerd op 1 juli 2020