Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, facturen en op alle wederzijds gesloten overeenkomstenen op de communicatie die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de overeenkomst van of met Mira Brouwer Relatiepraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsomschrijving

Mira Brouwer Relatiepraktijk is een zelfstandig werkende praktijk voor relatiecoaching, -therapie en trainingen. Mira Brouwer Relatiepraktijk is een handelsnaam van Mira Brouwer.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: Mira Brouwer Relatiepraktijk, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt, coachee of deelnemer;

c. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Het boeken van een coach- en/of therapiegesprek of het anderszins aangaan van een overeenkomst is mogelijk via info@mirabrouwer.nl of via het contactformulier op www.mirabrouwer.nl. Bevestiging van een overeenkomst doe ik schriftelijk of via e-mail.

b. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

c. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Opdrachtnemer spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training, coaching, therapie en aanverwante diensten. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. De Opdrachtnemer verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Specifek met betrekking tot coaching en/of therapie, wordt er van de opdrachtgever(s) verwacht dat diegene zich actief opstelt in onze sessies en inzet toont in diens eigen proces. De opdrachtnemer verwacht dat de opdrachtgever zich houdt aan gemaakte afspraken (financieel, praktisch, etc.) en op tijd aanwezig is voor een sessie.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

g. Wanneer de opdrachtnemer, op welk punt binnen de overeenkomst dan ook, beoordeelt dat de opdrachtnemer een overeenkomst niet kan verrichten binnen het kader van kennis en kunde, draagt de opdrachtnemer zorg voor gepaste doorverwijzing.

h. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5. Prijzen, contracten en offertes

a. Prijzen van diensten zijn onverbindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkoms. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven. De door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren.

c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

d. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. Dit kan ook middels een bevestiging via email.

e. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling vindt plaats achteraf na iedere sessie door middel van een factuur. De Opdrachtnemer is gerechtigd facturen elektronisch te versturen op het door de Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.

b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankschriften van de Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

c. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de Opdrachtgever geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden.

d. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

e. Alle kosten die verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor de door opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

f. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

g. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

7. Duur en beëindiging

a. De duur van de overeenkomst voor een coaching- en/of trainingstraject wordt vastgesteld in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Voor relatie-coaching en/of relatietherapietrajecten gelden geen vastgestelde overeenkomsten of afnameverplichtingen. Geplande sessies kunnen worden afgezegd binnen de in artikel 8 genoemde termijnen en voorwaarden.

b. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

c. Opdrachtnemer behoudt het recht voor een deelnemer aan een training, gespreksgroep of workshop uit te sluiten van (verdere) deelname indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: niet passende motivatie of leerdoelen overeenkomstig de opzet van de geleverde dienst; te grote persoonlijke problematiek; ongemotiveerdheid van de deelnemer; breuk met algemeen geaccepteerde gedragsconventies.

8. Tekortkomingen – afspraken verzetten

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Bij afzeggingen van coaching- en/of therapiegesprekken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, evenals gevallen zonder te annuleren, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht met verplaatsing van de afspraak, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

b. Opdrachtnemer is gerechtigd inhoudelijke informatie van gesprekken of programma’s te delen met collega coaches en therapeuten tijdens intervisie en in supervisiegesprekken, ten behoeve van kwaliteitsbewaking van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is hierbij niet gerechtigd namen te noemen van coachee’s, cliënt of deelnemers.

c. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.

d. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

e. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Met de volgende Verwerkers zijn overeenkomsten gesloten:

  1. Stichting Antenna als provider van mijn Domeinnaam en Website.

  2. Mailchimp als aanbieder van mijn Nieuwsbrief.

f. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

g. Clienten die referenties geven over de door mij geleverde diensten, en die gepubliceerd zijn op de pagina ‘referenties’ geven hier persoonlijk toestemming voor. Met hun toestemming is dit anoniem of met gebruik van een voornaam of pseudoniem. Ik zal nooit een gegeven verklaring online publiceren zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende client.

10. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal hij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.

b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

c. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

d. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee of Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

e. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.

g. Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

11. Klachtenprocedure

a. Opdrachtnemer werkt vanuit integriteit en is niet verbonden aan een Ethische Code/Beroepscode, noch is zij verbonden aan een klachtenprocedure middels externe beroepsverenigingen of partijen. Opdrachtnemer werkt met Algemene Voorwaardenen die voorafgaande aan een traject, trainingsdag of trainingsprogramma, wordt doorgenomen en ondertekend.

b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

c. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever het met elkaar niet eens kunnen worden, kan met wederzijdse toestemming, een onafhankelijke derde ingeschakeld worden om nader tot elkaar te komen met als doel elkaar te kunnen zien en erkennen in elkaars standpunten om tot wederzijdse overeenstemming te kunnen komen. De kosten voor het inschakelen van een derde partij, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

d. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer indien mogelijk, en mits het vertrouwen van beide partijen niet beschaamd is, de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

e. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

12. Eigendomsbehoud

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

d. De opdrachtgever verplicht zich ertoe optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Laatste up-date gepubliceerd op 21 februari 2019